Všeobecné obchodné podmienky platné pre internetový obchod

Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzájomná práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, spoločnosťou  DSM Kozmetika s.r.o.,  so sídlom: Alvinczyho 32, 040 01 Košice  IČO: 50 449 877zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39864/V  (ďalej len ako „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.kozmetikaprezdravie.sk .
 • Základné údaje predávajúceho:
Obchodné meno: DSM Kozmetika s.r.o. 
IČO:  50 449 877
Sídlo:  Alvinczyho 32, 040 01 Košice
Tel. č.:   055 / 622 04 80
e-mail: info@kozmetikaprezdravie.sk
IČO:  50 449 877
DIČ: 2120345634 
 • Tieto VOP boli vypracované v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EPaR“). Ustanovenia VOP a zákonov upravujúcich práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom vlastnej spotreby. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 • Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Pred odoslaním objednávky je kupujúci na túto skutočnosť upozornený a vyzvaný na oboznámenie sa s týmito VOP, pričom potvrdením svojho súhlasu s týmito VOP zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 • Prílohu týchto VOP tvorí Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. 
 • Orgánom dohľadu je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547, a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré vykonávajú štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami. 
 • Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti DSM Kozmetika s.r.o. určené na nákup prostredníctvom systému elektronického obchodu.
 • Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 • Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Uzatváranie kúpnej zmluvy (objednávanie tovaru a akceptácia objednávky)
 • Kúpa tovaru sa realizuje formou odoslania objednávky kupujúcim s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s týmito VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. 
 • Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom:
- vyplneného a odoslaného formulára kupujúcim na internetovej stránke predávajúceho www.kozmetikaprezdravie.sk,
- e-mailovej správy zaslanej kupujúcim predávajúcemu na e-mailovú adresu info@kozmetikaprezdravie.sk ,
 • Objednávka musí obsahovať:
- meno a priezvisko kupujúceho (resp. obchodné meno kupujúceho)
- adresu jeho trvalého bydliska (resp. sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho), prípadne aj adresu na doručovanie, ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska
- e-mail
- telefónne číslo
- presný názov tovaru
- počet kusov
- cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru
- ak je kupujúcim právnická osoba objednávka musí tiež obsahovať IČO, DIČ, IČ DPH
 • Za účelom využitia možnosti rýchlejšieho nakupovania na internetovom portáli, prípadne pre lepšiu informovanosť o objednanom tovare, sa kupujúci zaregistruje na www.kozmetikaprezdravie.sk v registračnej časti internetového portálu. Na kúpu tovaru sa povinná registrácia nevyžaduje. 
 • Kupujúci si tovar prezerá na internetovom portáli. Pri tovare je uvedený opis tovaru, jeho dostupnosť, cena s DPH a bez DPH. Kliknutím na tlačidlo „Do košíka“ pridá kupujúci tovar do svojej objednávky. Po ukončení nákupu, kupujúci objednávku odošle. Objednávka, ktorá nebude obsahovať údaje uvedené v bode 2.3. týchto VOP, nemusí byť zo strany predávajúceho potvrdená. V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných údajov, prípadne vykonať ich overenie. 
 • Na internetovej stránke www.kozmetikaprezdravie.sk sú kupujúcemu oznámené a poskytované informácie podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP kliknutím na príslušné políčko pred odoslaním objednávky na internetovej stránke. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z..
 • Po prijatí objednávky predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy, nazvané ako „Potvrdenie objednávky", ktoré je záväzným akceptovaním objednávky. Toto potvrdenie zašle predávajúci kupujúcemu na trvalom nosiči, t.j. prostredníctvom mailu alebo faxu. Ak je objednávka predávajúcim potvrdená, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa bodu 6.1. týchto VOP.
 • Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
- názov a cenu tovaru
- cenu prepravy
- v niektorých prípadoch manipulačný poplatok
- adresu miesta doručenia tovaru spolu s kontaktnou osobou
- podmienky a spôsob prepravy
 • Kupujúcemu sú odoslané v akceptačnej správe zákonom požadované informácie pre spotrebiteľa, a to Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, resp. hypertextový link na tieto informácie a dokumenty, ktoré sa kupujúcemu zobrazia a kupujúci má právo si ich uložiť. 
Storno objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • Kupujúci má právo odvolať (stornovať) objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho. 
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný e-mail atď.) alebo sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jeho časová dostupnosť. 
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.
 • Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
  • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 
  • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci odošle predávajúcemu v listinnej podobe alebo e-mailom oznámenie o odstúpení od zmluvy, ktoré musí obsahovať dátum objednávky tovaru, špecifikáciu tovaru, číslo faktúry, meno a adresu kupujúceho a dátum. Kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu predávajúci zaslal pri potvrdení objednávky.
  • Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 
  • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho DSM kozmetika s.r.o., Alvinczyho 32, 040 01 Košice. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  • Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho za tovar prijal, a to prevodom na účet alebo na adresu trvalého bydliska kupujúceho, najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru alebo po tom, čo spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Práva a povinnosti zmluvných strán
 • Predávajúci je povinný na základe potvrdenej objednávky odovzdať alebo dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave, vystaviť a doručiť faktúru kupujúcemu a odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej daňový doklad. Ako záručný list slúži doklad o zaplatení.
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. V prípade ak kupujúci neprevezme objednaný tovar pri dodaní prepravcom, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho v súlade s § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka poplatok za uskladnenie, ktorý si zmluvné strany dohodli vo výške 0,50 Eur za deň. 
 • Kupujúci je povinný:
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej dobe splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru
- zaplatiť náklady na doručovanie tovaru
- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, akosti, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

Kúpna cena a platobné podmienky 

 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu a cenu prepravy, ktorá je uvedená na internetovom portáli podľa predávajúcim potvrdenej objednávky. Cena tovaru na internetovom portáli je uvedená s DPH. 
 • V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, doručovania alebo poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny. Kupujúci je povinný znášať tieto poplatky a náklady. 
 • Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
- platbou na dobierku (v hotovosti) pri prevzatí tovaru
- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane prepravných nákladov a DPH.

Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 • Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu v lehote do 2-10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky kupujúceho, a to na adresu uvedenú kupujúcim pri vystavení objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty. Poštovné a dopravné náklady hradí kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru podľa zvoleného spôsobu prepravy.
 • Poštovné a balné v Slovenskej republike za objednávky v hodnote do 50€ pri platbe na dobierku je 3,80 € a pri platbe na účet vopred 2,90 € prostredníctvom Slovenskej pošty alebo 4,40€ prostredníctvom kuriérskej služby na dobierku a pri platbe na účet 3,50 (do Českej republiky je poštovné 7€). Poštovné a balné v Slovenskej republike za objednávky v hodnote nad 50€ je zdarma.
 • Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na internetovom portáli pri objednávaní tovaru z predávajúcim ponúkaných možností. 
 • Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.
 • Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
 • V prípade, že by dodacia lehota nemohla byť dodržaná, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom e-mailu, sms správou alebo telefonicky, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. 

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 • Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
 • Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
 • Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
 • Oprávnená reklamácia na tovar zakúpený na stránke tohto internetového obchodu sa vzťahuje na vady materiálov, funkčné chyby a na nedostatky vzniknuté pri výrobe. 
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu, ktoré vznikli: 
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo účelom použitia
- prirodzeným (bežným) alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho časti v dôsledku zanedbania údržby alebo skladovania
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- v dôsledku zásahu do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
- v dôsledku živelnej pohromy.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcami.
 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu) vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
 • Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné dodržať nasledovný postup:
- kupujúci zašle e-mailovú správu predávajúcemu, kde uvediete typ tovaru, jeho objednávkové číslo, číslo faktúry a popis závady a do 24 hodín (v pracovné dni) budú kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe, alebo
- kupujúci zašle tovar na adresu spoločnosti DSM Kozmetika s.r.o., Alvinczyho 32, 040 01 Košice spolu s popisom závady a dokladom o zaplatení, alebo
 • Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne prostredníctvo e-mailovej správy alebo poštou. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
 • Tovar na reklamáciu má byť doručený v čistom stave s príslušenstvom dodaným s tovarom. 
 • Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné. 
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. Kupujúci sa môže dohodnúť s predávajúcim, že tovar bude doručený na kontaktnú adresu kupujúceho.
 • Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,50 eur za každý deň uskladnenia.

Súhlas so zasielaním reklamných materiálov

 • Potvrdením objednávky a prihlásením sa do odoberania noviniek dáva kupujúci súhlas so zasielaním reklamných materiálov formou SMS, e-mailom alebo letákom doručeným do miesta bydliska. Zvyčajný čas doručenia reklamných SMS je počas pracovných dní, a to od 9:00 do 18:00 hod..
 • Odhlásenie odberu reklamných materiálov formou SMS a letáku do miesta bydliska je možné kedykoľvek a je potrebné dodržať nasledujúci postup: 
- odoslať e-mailovú správu na adresu info@kozmetikaprezdravie.sk jednoduchou žiadosťou o vyradenie z reklamnej databázy, a uviesť, o ktoré formy zasielania noviniek nemáte záujem. V správe je nevyhnutné uviesť Vaše meno a priezvisko, adresu a telefónne číslo.
 • Kupujúcim uvedené formy zasielaných reklamných noviniek budú vyradené z databázy predajcu do 24 hodín od doručenia.
 • Odhlásenie z odoberania noviniek e-mailom sa dá jednoduchým postupom, a to kliknutím na link v spodnej časti e-mailu.

Ochrana osobných údajov

  • Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúkať služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto osobné údaje predávajúci spracováva ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia EPaR a chráni ich pred zneužitím. Kontaktné údaje predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené v článku 1.2. týchto VOP.  Ak je kupujúcim fyzická osoba (spotrebiteľ), je potrebné pre jeho identifikáciu a dodanie tovaru, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania (ak nie je totožná s adresou bydliska), telefónne číslo, resp. číslo mobilné číslo a mailovú adresu.
  • Ak je kupujúcim právnická osoba, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby predávajúcemu oznámil svoje obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresu dodania (ak nie je totožná s adresou sídla), telefónne číslo, mailovú adresu.

 • Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnosť použitia osobných údajov na plnenie podľa kúpnej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto VOP. Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný na výslovné potvrdenie, že dáva súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia EPaR, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje poskytnuté cez internetový portál, mailom alebo telefonicky a ktoré sú potrebné pre riadne vybavenie objednávky, reklamácie, alebo ostatných právnych úkonov týkajúcich sa zmluvného vzťahu. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich sprostredkovanie vzájomného obchodu voči spoločnosti, partnerov zabezpečujúcich platobný styk, vedenie účtovníctva, poskytovanie právnych služieb a prepravcu, ktorému sa poskytnú údaje potrebné k doručeniu tovaru kupujúcemu. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu – plnenia podľa kúpnej zmluvy, prípadných reklamácií v záručnej dobe a nevyhnutnej, zákonom stanovenej archivácie. Prevádzkovateľ po slnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz) alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát).
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese DSM Kozmetika s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice alebo na e-mailovej adrese info@kozmetikaprezdravie.sk .
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, a ktorý rovnako nájdete na internetovom portáli  www.kozmetikaprezdravie.sk . Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť na adresu Alvinczyho 32, 040 01 Košice. najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru."

Prihlásenie

Registrácia

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste vyplnili pri registrácii. Zašleme Vám e-mail s aktivačným linkom pre nastavenie nového hesla.