Zodpovednosť za vady tovaru, záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 • Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
 • Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
 • Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
 • Oprávnená reklamácia na tovar zakúpený na stránke tohto internetového obchodu sa vzťahuje na vady materiálov, funkčné chyby a na nedostatky vzniknuté pri výrobe. 
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu, ktoré vznikli: 

- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo účelom použitia

- prirodzeným (bežným) alebo nadmerným mechanickým opotrebením

- znečistením tovaru alebo jeho časti v dôsledku zanedbania údržby alebo skladovania

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

- v dôsledku zásahu do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

- v dôsledku živelnej pohromy.

 • Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcami.
 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu) vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
 • Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné dodržať nasledovný postup:

- kupujúci zašle e-mailovú správu predávajúcemu, kde uvediete typ tovaru, jeho objednávkové číslo, číslo faktúry a popis závady a do 24 hodín (v pracovné dni) budú kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe, alebo

- kupujúci zašle tovar na adresu spoločnosti DSM Kozmetika s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice spolu s popisom závady a dokladom o zaplatení, alebo

 • Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne prostredníctvo e-mailovej správy alebo poštou. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
 • Tovar na reklamáciu má byť doručený v čistom stave s príslušenstvom dodaným s tovarom. 
 • Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné. 
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. Kupujúci sa môže dohodnúť s predávajúcim, že tovar bude doručený na kontaktnú adresu kupujúceho.
 • Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,50 eur za každý deň uskladnenia.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Prihlásenie

Registrácia

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste vyplnili pri registrácii. Zašleme Vám e-mail s aktivačným linkom pre nastavenie nového hesla.